Oferta CBAM

Nasza oferta obejmuje:

Kwartalne raportowanie CBAM z uwzględnieniem powstających standardów raportowania

Wyliczanie śladu węglowego produkcji u importera metodą kalkulacyjną i bezpośrednią

Wyliczanie śladu węglowego wbudowanego u importera z uwzględnieniem rodzaju energii zużytej do produkcji

Przełożenie sposobów wyliczania śladu węglowego krajów spoza UE na standardy unijne

Analiza i certyfikowana weryfikacja raportów CBAM dokonanych przez klienta

Wsparcie w uzyskiwaniu certyfikatów i w obrocie certyfikatami CBAM

Cele wprowadzenia CBAM


Cel klimatyczny CBAM

CBAM jest częścią Zielonego Ładu – planu działań UE mający na celu walkę ze zmianami klimatycznymi oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Cel gospodarczy CBAM

CBAM zakłada wprowadzenie opłaty w wysokości ekwiwalentu kosztów emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją importowanego towaru na granicy UE. Opłata ta będzie nałożona na towary importowane, aby wyrównać warunki konkurencji między producentami w UE a producentami spoza UE. Wprowadzenie CBAM jest kompleksowym i rozłożonym procesem zmian w prawie i przepisach UE oraz negocjacji z partnerami handlowymi.

Cel przychodowy CBAM

CBAM ma służyć również jako podstawa do wyliczeń wielkości nowych dochodów dla budżetu UE, co ma wygenerować środki potrzebne do finansowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi.

Obowiązki przedsiębiorcy przy wprowadzeniu CBAM


Obowiązek raportowania CBAM dotyczy importera towarów spoza UE. Wprowadzenie mechanizmu CBAM jest rozłożone w czasie i obejmuje kilka etapów zaangażowania przedsiębiorcy w raportowanie śladu węglowego importowanych towarów spoza UE. Dzieli się na dwa okresy – wstępny okres raportowania przed pozyskaniem certyfikatów CBAM (od IVQ 2023 do końca 2025) oraz okres właściwy, czyli nabywania certyfikatów i ich obrotem (od 1 stycznia 2026).

1. Harmonogram działań związanych z CBAM

 Okres wstępnego raportowania kwartalnego. Startuje od IV kwartału 2023 i pierwszy kwartalny raport ma być złożony do końca stycznia 2024. Wymaga wyliczenia śladu węglowego produkcji importowanych towarów spoza UE oraz emisji wbudowanej przy produkcji (głównie zależnej od rodzaju energii zużytej do wyprodukowania towaru). Możliwe jest wyliczenie tych wielkości na przyjętych wzorach kalkulacyjnych albo – w wyniku audytu u importera – z zastosowaniem metody bezpośredniej, czyli wyliczenia realnej, dostosowanej do rzeczywistych wartości emisji u producenta. Okres wstępny trwa do końca 2025 roku i służy do wyliczenia przez UE średnich emisji dla danych branż, krajów i technologii. W okresie wstępnym nie jest jeszcze konieczne nabywanie certyfikatów CBAM przez importera. Niezłożenie raportów kwartalnych w fazie wstępnej będzie obłożone karami administracyjnymi (patrz – kary poniżej).

2. Towary objęte zakresem raportowania w fazie wstępnej

(na chwilę obecną)

Zakres rozporządzenia dotyczy grupy wyrobów o wysokim poziomie emisji.
Towarami takimi są w szczególności:

 • Cement
 • Energia elektryczna
 • Nawozy chemiczne
 • Żeliwa i stal
 • Aluminium
 • Produkty otrzymane z powyższych materiałów

3. Kary za niezłożenie raportu w okresie wstępnym

Unia Europejska wprowadziła kary do nałożenia na importerów, którzy nie poddadzą się obowiązkowi raportowania CBAM już w fazie wstępnej. Obecnie ustalany jest zakres i wysokość tych kar w granicach od 10 do 50 euro za tonę nieujawnionej emisji w raporcie lub za wyliczoną przez organy kontrolne całkowitą wysokość CBAM w przypadku niedostarczenia raportu.

4. Faza właściwa. Od 1 stycznia 2026 – pozyskiwanie certyfikatów CBAM

Po upływie fazy wstępnej, czyli od 1 stycznia 2026 roku będzie konieczne nabywanie certyfikatów CBAM przez importera. Faza wstępna pozwoli organom regulacyjnym UE na wyskalowanie wolumenu, ceny i specyfiki danych branż, tak aby po dwóch latach prób było możliwe, w oparciu o dane całościowe i indywidualne danego przedsiębiorcy ustalenie ceny certyfikatu. Dwa lata raportowania wstępnego, przy współpracy z doradcą daje przedsiębiorcy szansę na przygotowanie się do przygotowania się na tę właściwą fazę. W fazie właściwej do wyliczeń CBAM wymagana będzie już tylko metoda bezpośrednia, to znaczy, że raportowanie nie będzie już możliwe na podstawie średnich kalkulacji, ale jedynie w oparciu o wartości rzeczywiste ujawnione w audycie producenta. Ważne jest też profesjonalne wsparcie w procesie zakupu certyfikatów CBAM i w obrocie nimi.

5. Dlaczego jest potrzebny doradca CBAM?

 • Skomplikowane wyliczenia emisji w raportach
 • Orientacja doradcy w standaryzacji raportowania
 • Nadzór nad zmianami i nowelizacjami przepisów wprowadzających CBAM
 • Uaktualnianie listy produktów objętych raportowaniem
 • Orientacja co do specyfiki metodyki wyliczeń emisji u importera
 • Przeprowadzenie audytów u importera w przypadku wymogu przejścia na metodę bezpośrednią UE
 • Wsparcie w nabyciu i obrocie certyfikatami CBAM
 • Certyfikowana weryfikacja raportów własnych klienta

Podsumowanie wymogów CBAM


Regulacje związane z CBAM w przypadku importu towarów spoza UE nakładają na importera nowe obowiązki raportowania. Wymaga ono specjalistycznej wiedzy, przeprowadzenia wewnętrznego procesu gromadzenia i analizy danych, rzetelnego raportowania co kwartał. Potrzebna jest także orientacja co do metod wyliczeń emisji gazów cieplarnianych uwolnionych zarówno w produkcji, jak i w wytworzeniu energii wykorzystanej u producenta. W wielu przypadkach konieczna będzie orientacja co do sposobu wyliczenia tych parametrów w danych krajach producentów lub/i przeprowadzenia audytu na miejscu przez autoryzowanych ekspertów. Monitorowanie zmian w zakresie regulacji CBAM wymaga także stałego nadzoru terminów i zakresu nowych regulacji. Wreszcie – po przejściu fazy wstępnej – już obłożonej groźbą kar administracyjnych – asysty będzie wymagało wsparcie przedsiębiorcy w nabyciu i handlu uprawnieniami EU ETS wynikającymi z raportowania w reżymie CBAM. We wszystkich tych wypadkach przedsiębiorcy potrzebne jest i będzie wsparcie profesjonalnego doradcy, który pomoże firmie przejść bezproblemowo przez wszystkie fazy wdrożenia tych nowych regulacji unijnych.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie dostosować się do nowych regulacji i zyskać przewagę konkurencyjną na rynku europejskim.